Zdravýživka na cestách 2014 – 2015

Cieľom projektu „ Zdravýživka na cestách“ s Fructopom je zvýšiť produktivitu a záujem o slovenské ovocné výrobky, zvýšiť povedomie detí a ich rodičov v Slovenskej republike o správnych stravovacích zvyklostiach. Do projektu sa mohli zapojiť odberatelia (predškolské a školské zariadenia) s právnou subjektivitou so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú priamym odberateľom ovocných produktov Fructop, spol, s.r.o. v rámci projektu EÚ „Školské ovocie“. Projekt podporí konkurencieschopnosť dodávateľa ovocných výrobkov a to prostredníctvom interaktívnych hier pre odberateľov výrobkov. To všetko za účelom zvýšenia povedomia detí a ich rodičov o správnych stravovacích zvyklostiach. Zároveň podporí a poskytne námet na ďalšie projekty.

Zdravýživka praje všetkým školákom úspešný sa zdravý školský rok 2014/2015!

Milé deti,  rodičia a pedagógovia

školská brána sa už otvorila a uvažujete ako spestriť deťom voľný čas doma  a obohatiť školské vyučovanie?

Zdravýživka, bábková postavička, ktorá učí deti správnym stravovacím zvyklostiam prostredníctvom interaktívnych hier, si pripravila aj tento školský rok 2014 – 2015 pre deti, aktívnych rodičov a tvorivých pedagógov nasledovné:

Pokračuje projekt „Zdravýživka na cestách“ v spolupráci Z&V s.r.o. s Fructop spol. s r.o., do ktorého sa môžete zapojiť na našej kontaktnej adrese.

Pre deti (od 3 do 10 rokov) projekt: „Hráme so Zdravýživkou!“

Pre školákov (od 7 do 9 rokov, od 10 do 12 rokov, od 13 do 18 rokov) projekt: „Deti ušite si vlastnú Zdravýživku!“. Projekt má prostredníctvom interaktívnych, manipulačných hier a detskej zručnosti zvýrazniť stravovacie zvyklosti z výživy a zdravia detí v školách so zámerom vytvorenia – ušitia vlastnej bábiky Zdravýživky. Sekundárnym zámerom projektu je podchytiť správne stravovacie zvyklosti a detskú zručnosť.

Prievidza

Zdravýživka znova v Prievidzi.

Prievidza – ZŠ Mariánska (2014/15)

Zdravýživka si vychutnala skoré ráno v Prievidzi. Príjemný ranný mráz neodradil Zdravýživku, aby znova ako po minulý rok navštívila ZŠ Mariánska. Opäť sa deti dozvedeli a zopakovali si správne stravovacie zvyklosti prostredníctvom interaktívnych hier so Zdravýživkou. Deťom aj pani učiteľke patrí veľké poďakovanie za spoluprácu.

Prievidza – ZŠ Sama Chalúpku

Prváčikovia zo ZŠ Sama Chalupku sa tiež radi zoznámili so Zdravýživkou. Dozvedeli sa viac o správnych stravovacích návykoch. Veríme, že deti na Zdravýživku nezabudnú. Jej čarovné šaty, ktoré si sami nakreslili na svoje Zdravýživky, im budú pripomínať čo, kedy a koľko majú jesť počas dňa. Veríme, že prváčikovia si svoje stravovacie zvyklosti osvojili a oboznámia o nich aj svojich rodičov.

Martin

Pri svojom putovaní po školských zariadeniach sa Zdravýživka zastavila aj v Martine.

Martin – Súkromná ZŠ pre deti s vývinovými poruchami učenia na ulici Furdeka

Zdravýživka sa zdržala v Martine – Záturčí dlhšie. Navštívila aj Súkromnú základnú školu pre deti s vývinovými poruchami učenia na ulici Furdeka. Deti Zdravýživku privítali v školskej jedálni. Pre veľký počet detí v školskej jedálni, Zdravýživka deťom prostredníctvom krátkeho divadielka vysvetlila zásady správneho životného štýlu. Deti si v rámci aktivít vytvorili vlastné Zdravýživky. Nielen deti si zaslúžia veľké poďakovanie, ale aj pani učiteľky, ktoré pomáhali deťom pri ich tvorbe.

Martin – ZŠ A. Stodolu

Pri svojom putovaní po školských zariadeniach sa Zdravýživka zastavila aj v Martine, kde navštívila dve triedy v Základnej škole A. Stodolu. Zdravýživka deti opäť privítala s radosťou. Porozprávala im o správnych stravovacích zvyklostiach. V závere programu si s deťmi zaspievala aj o červenom jabĺčku.

Návrat hore